Perfil do contratante

Neste apartado inclúese a información relativa a procedementos de contratación da Asociación Forestal de Galicia.

Entidade contratante

A AFG é unha entidade privada sen ánimo de lucro que agrupa a propietarios forestais particulares e comunidades de montes en man común de Galicia. Réxese polos seus estatutos modificados o 26 de maio de 2018.

A AFG non é Administración pública, nin forma parte do sector público e, en consecuencia, non ostenta a condición de poder adxudicador, se ben pretende que os contratos incluídos no ámbito de programas de cooperación territorial europea transnacionais e interrexionais deberán axustarse aos principios de publicidade, concorrencia, transparencia, confidencialidade, igualdade e non discriminación.

Datos do órgano contratante

 • Órgano de contratación: Asociación Forestal de Galicia
 • Correo de contacto: afg@asociacionforestal.org
 • Dirección postal: Rúa do Vilar, nº 33, 1º
 • Código postal: 15705
 • Localidade: Santiago de Compostela
 • Provincia: A Coruña
 • País: España
 • Teléfono de contacto: 981 564 011 

Os interesados en participar nos procedementos de adxudicación de contratos poden consultar as Instrucións internas de contratación nas que se establecen as regras para garantir que estes procedementos se axustan aos principios esixidos por lei.  

  Oficinas centráis
  Rúa do Vilar, nº 33, 1º 15705 Santiago de Compostela
  981 564 011
  Oficinas Xinzo-Ponteareas
  Centro Cultural Xinzo, Portela, nº 34, 36891 Ponteareas.
  986 660 864